Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a Een volledig circulaire economie in 2050. 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030.

I.c. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad zijn aantrekkelijker gemaakt in 2022, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat.

I.e. De bedrijven waarderen in 2022 de leefomgeving in Veenendaal als schoon, heel en veilig.

I.f. Veenendaal is in 2025 landelijk hét ICT-centrum voor Food, Health en Tech.

I.g. De complete en comfortabele binnenstad is een aantrekkelijke verblijfsplek met volop mogelijkheden om te ontmoeten en te beleven.

Thema II: Recreatie en toerisme

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. In 2022 zijn er voor inwoners en bezoekers meer recreatieve voorzieningen in Veenendaal bereikbaar.

II.d. Een aantrekkelijke woon- en leefgemeente met een divers aanbod van veilige evenementen.

Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
3.1A - Economische ontwikkeling 15 0 0 0
3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen 0 79 79 79
3.4A - Economische promotie 93 87 87 87
Totaal Lasten 108 166 166 166
Baten
3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen -100 0 0 0
Saldo van baten en lasten -208 -166 -166 -166

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

3.1A - Economische ontwikkelingen (hogere lasten coronakosten € 15.000,-)
Stichting BIZ (Bedrijven Investeringszone) Winkelstad Veenendaal heeft begin januari 2022 -na overleg met de gemeente Veenendaal- het Bernard van Kreelfonds opgericht. Dit fonds is opgericht om ondernemers in de binnenstad te ondersteunen, die in acute financiële nood terecht zijn gekomen als gevolg van de coronamaatregelen.

De gemeente heeft vanuit bestaande budgetten een bedrag van € 10.000,- ingelegd om de start van het fonds mogelijk te maken. Daarnaast hebben ook BIZ Winkelstad Veenendaal, ARC (eigenaar Corridor) en de winkeliersvereniging Scheepjeshof een bijdrage geleverd. In totaal is er € 22.000,- ingelegd. Echter, inmiddels zijn 14 aanvragen ingediend (stand van zaken 2 februari 2022) en is al meer dan de helft van de middelen uitgekeerd. Het laat zich aanzien dat de middelen van het fonds snel zijn uitgeput. Voorgesteld wordt om een extra bedrag van € 15.000,- in het Bernard van Kreelfonds te storten. Met deze extra bijdrage verwacht Winkelstad de aanvragen te kunnen opvangen.

3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen (€ 79.000,-)
Het projectbudget Ondernemersdienstverlening (gericht op onder andere het afstemmen van werkprocessen, informatievoorziening (o.a. website) en inzet van een Accountmanager Bedrijven) is in 2022 uitgeput. Voor continuering van de formatieve inzet en de daaraan gerelateerde activiteiten dient er vanaf 2023 e.v. € 79.000,- te worden bijgeraamd.

3.4A - Economische promotie (hogere lasten diverse kosten € 93.000,-) 
Het op 3 juli 2017 door de raad beschikbaar gestelde 'Projectbudget Vestigingsbeleid" is in 2022 uitgeput en zijn middelen noodzakelijk om de formatieve inzet van deze projecten te continueren en de daaraan gerelateerde activiteiten. Het gaat hierbij om het vergroten van de aantrekkelijkheid en bekendheid van Veenendaal als vestigingsplaats voor ondernemingen met uiteindelijk een verhoging van het aantal nieuwe vestigingen en arbeidsplaatsen en verlaging van de leegstand en werkloosheid. Hierdoor is het noodzakelijk om voor 2022 een budget van €93.000,- beschikbaar te stellen. Voor 2023 e.v. dient er structureel een bedrag van € 87.000,- te worden bijgeraamd. 

Baten
3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen (lagere baten Bedrijven Investeringszone € 100.000,-)
In 2021 is de totale BIZ aanslag voor de binnenstad eenmalig verlaagd met een bedrag van € 100.000,-. Ook voor 2022 is door college van B&W besloten de BIZ met een vergelijkbaar bedrag te verlagen. De wijze waarop de verlaging zal worden doorberekend naar de deelnemers van de BIZ, zal door het bestuur BIZ Winkelstad Veenendaal in overleg met de gemeente nader worden uitgewerkt

Risico's / ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid 
Landelijk is er sprake van een historisch laag werkeloosheidspercentage en in onze arbeidsmarktregio Foodvalley is dat percentage nog een fractie lager. De verwachte werkeloosheidscrisis als gevolg van de coronacrisis lijkt nog steeds uit te blijven. Het bijstandsniveau blijft op een gelijk niveau.

Uit landelijke publicaties blijkt dat de verwachting is dat de afbouw van de landelijke steunmaatregelen gaat leiden tot een fors aantal faillissementen en het is realistisch om ervan uit te gaan dat dit effect gaat hebben op onze gemeente. Hoe zich dit verhoudt tot een toename van werkeloosheidscijfers of verschuiving van werkgelegenheid is nog ongewis. 

In de arbeidsmarkt regio Foodvalley, is net als in andere regio’s, de grote vraag en uitdaging hoe de aansluiting tussen vacatures en beschikbare kandidaten kan worden gerealiseerd. In vergelijking met 2021 zijn er in het eerste kwartaal 2022 meer arbeidsplaatsen vervuld. Werkgevers stellen hun eisen bij vanwege de krapte maar het kost erg veel inspanning om geschikte kandidaten te vinden en te plaatsen. In de regio worden diverse activiteiten gestart en uitgevoerd om deze aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren en te versterken.