Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 4: Burger en Bestuur

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Dienstverlening (extern)

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Thema II: Burger en samenwerking

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2022 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley.

Thema III: Veiligheid samenleving

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. Inwoners/ondernemers zijn zich bewust van cybercriminaliteit en nemen voldoende maatregelen om dit te verminderen.

III.b. In 2022 als 1 overheid de vervolgstap maken naar een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit in Veenendaal.

III.c. De kans op High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, snel-, of plof- en ramkraken) in Veenendaal verminderen.

III.d. In de samenleving is er begrip voor elkaar en tolerantie waarbij er geen plek is voor extreem gedachtegoed en parallelle samenlevingen.

Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
0.1A - Bestuur 0 0 0 0
0.2 - Burgerzaken 11 11 11 11
1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer 34 0 0 0
Totaal Lasten 45 11 11 11
Baten
1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer 86 0 0 0
Saldo van baten en lasten 41 -11 -11 -11

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.2 - Burgerzaken (hogere lasten € 11.000,-)
De raad is in 2021 in kennis gesteld dat er voor de uitvoering van zogenaamde burgerpanels geen budget beschikbaar is. De kosten voor het uitvoeren van burgerpanels bedragen bij een contract van 3 jaar € 11.000,-. De raad heeft aangegeven dat dit een waardevol instrument is. Met ingang van 2022 wordt hiervoor een structureel budget gevraagd.

1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer (hogere lasten € 34.000,-)
De actualisatie van de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) levert voor de gemeente een hogere bijdrage op van € 34.000,-. De bijstelling van de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket wordt veroorzaakt door de reguliere loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds). 

Baten

1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer (hogere baten € 86.000,-)
Het rekeningresultaat over 2021 van de VRU bedraagt € 3.100.000,-  positief. Hiervan wordt € 2.300.000,-. teruggestort naar de deelnemende gemeenten en de VRU voegt € 800.000,-. toe aan de eigen reserve.

De gemeente Veenendaal ontvangt € 86.000,- als teruggaaf over 2021.

Risico's / ontwikkelingen Burger en Bestuur

Financiële compensatie van gemeenten voor opvang ontheemden Oekraïne
Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer het normbedrag voor de gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïners (GOO) gecommuniceerd. Gemeenten ontvangen een normbedrag van € 700,- per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek. Dit normbedrag is bedoeld voor de kosten die samenhangen met het realiseren van de opvangplek en verstrekkingen (o.a. leefgeld).

De uitvoeringskosten van veiligheidsregio’s worden apart vergoed.

De kosten voor leefgeld en de wooncomponent verstrekt aan mensen in particuliere opvang (POO) vallen niet onder het normbedrag en moeten door de gemeente apart worden gedeclareerd.

Transitie- en transformatiekosten van panden vallen ook niet onder het normbedrag. Deze worden vergoed op basis van werkelijke kosten. Bij investeringen gaat dit uit van afschrijving.

Over andere gemeentelijke kosten zoals bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en zorg worden afzonderlijke afspraken gemaakt tussen de VNG en het rijk. Ten tijde van schrijven van deze bestuursrapportage is reeds bekend dat het Rijk aan gemeenten aanvullende middelen verstrekt ten behoeve van leerlingenvervoer (tot aan de zomervakantie) en onderwijshuisvesting.

De bekostiging door het Rijk wordt nader uitgewerkt in een Specifieke Uitkering (SPUK) en is ten tijde van het schrijven van deze bestuursrapportage nog niet definitief vastgesteld danwel gepubliceerd. Omdat de noodwetgeving in medebewind wordt uitgevoerd, wordt ervan uitgegaan dat de kosten door het Rijk worden gecompenseerd. Zodra er meer duidelijk is over de bekostiging wordt u hierover geïnformeerd in de eerstvolgende raadsinformatiebrief. De kosten worden apart geadministreerd en gemonitord. Naar verwachting kan in de tweede bestuursrapportage een eerste financiële vertaling worden opgenomen. 

Bijdragen 2022 voor Regio Foodvalley
In 2020 is besloten om in de P&C-cyclus inzicht te geven in de kostenopbouw en kostendragers van Foodvalley. Deze kostenspecificatie wordt jaarlijks in de 1e bestuursrapportage opgenomen. 
Er zijn 4 kostendragers te onderscheiden, die in 2 hoofdgroepen zijn in te delen:

1.    De inwonerbijdrage (‘algemene bijdrage voor de bureaukosten”);  en 2 de drie kostendragers die gezamenlijk de ‘Programmakosten’ zijn genoemd:
2a.   Bijdrage Mobiliteitsfonds
2b.   Bijdrage Veenendaal in de kosten van de projecten in de werkprogramma’s en 
2c.   Bijdrage Veenendaal in de kosten van het Programmamanagement (bijdrage Veenendaal naar rato van inwonertal in de totale kosten van het Programmamanagement Fv minus de teruggave door Foodvalley van de salariskosten van de door Veenendaal geleverde programmamanager).
 
De begroting 2022-2025 Regio Foodvalley is in uw raad van 27 mei 2021 behandeld .
In de begroting 2022 zijn de volgende bedragen geraamd voor Foodvalley:
1.    Inwonerbijdrage              € 218.958,-
2.    Mobiliteitsfonds             €   67.908,-
3.    Projecten in de werkprogramma’s      € 184.363,-
4.    Kosten programmamanagement     €   60.585,- 

De onderverdeling voor de diverse werkprogramma’s is als volgt:
•    Economie                € 37.992,-
•    Energie               € 29.182,-
•    Landbouw           €   1.377,-
•    Mobiliteit          € 22.024,-
•    Ruimtelijke Ordening       € 31.011,-
•    Wonen               €   5.047,-
•    Voedsel en eiwittransitie €  21.107,-
•    Werkgelegenheid            €  36.623,-

Met ingang van 2022 vindt voor het eerst een verrekening plaats van de kosten van de programmamanagers onder de deelnemende gemeenten, voor Veenendaal betekent dit een teruggaaf van ca. € 53.000,- (op basis van prijspeil 2021).