Samenvatting en leeswijzer

Samenvatting en leeswijzer

Deze Kaderbrief is als volgt opgebouwd.

In het hoofdstuk Economisch perspectief wordt ingegaan op de economische ontwikkelingen waarmee de gemeente rekening dient te houden. De gevolgen van de Coronacrisis en momenteel de oorlog in Oekraïne hebben grote impact op het maatschappelijk leven en de inwoners. Het coronavirus lijkt op dit ogenblik weer redelijk onder controle maar kan ook zo weer oplaaien. De gevolgen van de oorlog leveren onverwachte zorgelijke economische scenario’s op.

In het hoofdstuk Financiële ontwikkelingen wordt kort geschetst hoe de ontwikkeling van het financieel uitgangspunt van de laatst vastgestelde Programmabegroting naar het huidige saldo is verlopen. Waar nodig wordt een korte toelichting gegeven op de verschillende onderdelen. De ontwikkeling van het Gemeentefonds (algemene uitkering) lijkt voor de korte termijn redelijk positief, op langere termijn is het tegendeel het geval. Ook wordt de stand van de Algemene Reserve aangegeven.
Het laatste onderdeel van dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de mutaties die tot het nieuwe saldo leiden. Dit saldo (budgetruimte) is het uitgangspunt voor de opstelling van de Programmabegroting 2023-2026. 

Budgetruimte
Het voorlopige saldo is als volgt:

(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026
Voorlopig saldo meerjarenperspectief Kaderbrief 2023-2026 1.584 -485 137 -1.790

Daarnaast is ook een indicatie opgenomen vanuit de maartbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de ontwikkeling gemeentefonds. Toegezegd is dat de uitwerking in de jaarlijkse meicirculaire zal plaatsvinden.
De indicatie ziet er als volgt uit:

 

(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026
Saldo effecten maartbrief 2022 5.501 7.673 6.422 370

In de meicirculaire moet blijken of deze indicatieve bedragen reëel zijn geweest. Het totale perspectief ziet er dan als volgt uit:

 

(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026
Saldo Kaderbrief 2023-2026 7.085 7.188 6.560 -1.420

Vervolgens wordt kort ingegaan op de Ontwikkeling algemene uitkering, gebaseerd op het regeerakkoord van het huidige kabinet. Vooral op langere termijn is het perspectief ongunstig door de aanzienlijke ombuigingen welke het kabinet voor ogen heeft.

Bij de  Overige ontwikkelingen wordt aangegeven dat bij de komende Programmabegroting (2023-2026) wordt ingegaan op de beleidsontwikkelingen, welke samenhangen met het nieuwe raadsprogramma.  Verder wordt hier het uitstel van de invoering van de Omgevingswet genoemd.

Daarna wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste risico’s voor de gemeente waaruit financiële consequenties kunnen voortvloeien. We hanteren hier de zogenaamde top-10 zoals dat ook steeds in de andere P&C- documenten is aangegeven.

Tenslotte volgt een bijlage:

  • Bijlage 1 bevat de geplande investeringen voor 2023-2025.