Inleiding

Inleiding

In de jaarlijkse cyclus van de planning en control documenten neemt de Kadernota een belangrijke plaats in. De Kadernota gaat allereerst in op de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente en geeft ook de (financiële) vertaling van de ambities uit het raadsprogramma aan.
Vanwege het aantreden van de raad in nieuwe samenstelling is er bij de opstelling van dit document uiteraard nog geen raadsprogramma opgesteld. Er kan dus nog geen Kadernota worden opgesteld waarin het beoogde beleid voor de komende raadsperiode wordt uitgewerkt. Daarom is er nu een Kaderbrief: de beleidsvoornemens gebaseerd op het raadsprogramma 2023-2026 worden vervolgens in de Programmabegroting voor die periode uitgewerkt.

We verwijzen u hierbij ook naar het recent toegezonden Overdrachtsdocument. Hierin worden de maatschappelijk relevante ontwikkelingen geschetst. In deze Kaderbrief kan daarom worden volstaan met de economische en financiële ontwikkelingen.

De Programmabegroting wordt u in de raadsvergadering van 3 november 2022 ter vaststelling aangeboden.