Overige ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

Algemeen
Zoals opgemerkt is de Kaderbrief een beleidsarm document en zijn er geen nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen. Immers, het beleid voor de komende raadsperiode wordt gebaseerd op het nieuwe raadsakkoord, wat nog niet is uitgewerkt. Bij de Programmabegroting 2023-2026 worden wel voorstellen uitgewerkt en meegenomen, welke gebaseerd zijn op het raadsakkoord.

In deze kaderbrief worden slechts enige algemene ontwikkelingen geschetst waarmee we in de huidige raadsperiode worden geconfronteerd. In de komende Programmabegroting 2023-2026 zullen deze ontwikkelingen verder worden uitgewerkt in concrete voorstellen.

Invoering van de Omgevingswet.
Recent heeft minister de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening besloten om de invoering van de Omgevingswet te verplaatsen naar 1 januari 2023. Voornaamste reden voor dit uitstel is dat het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet goed functioneert en nog onvoldoende getest is door alle betrokken bevoegde gezagen, waaronder de gemeenten. Dit uitstel betekent voor de gemeente Veenendaal dat we meer tijd krijgen in de voorbereiding, waardoor de kwaliteit van alle voorbereidende werkzaamheden beter zal zijn. De gemeente krijgt daarmee ook meer tijd om het DSO te testen en fouten te minimaliseren. De betrokken collega’s krijgen tijdens hun opleidingstraject voor de Omgevingswet meer tijd om te oefenen met de nieuwe werkwijze. Omdat de invoering nu plaats gaat vinden op een heel kalenderjaar (in plaats van 1 juli 2022), maakt dit de financiële overgang eenvoudiger: contracten met partners zoals ODRU hoeven nu niet halverwege het jaar te worden omgezet.
De gemeente Veenendaal is goed voorbereid op de komst van de Omgevingswet, wat niet betekent dat de overgang vlekkeloos zal verlopen. Het is een geheel nieuwe manier van (samen)werken die zich de komende jaren nog verder zal ontwikkelen.